Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

what others are buying
$350.00 $595.00
Show options
$350.00 $595.00
Show options
Free Shipping On Orders Over $500

Currency

Vrácení a vrácení peněz

NÁVRATNOSTI A NÁHRADY

9.1. Spotřebitelé jsou oprávněni vrátit produkt prostřednictvím webu za účelem vrácení peněz bez jakýchkoli důvodů, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí produktů zakoupených na webu, avšak pouze tak, jak je povoleno v této části. Při uplatnění práva na odstoupení není spotřebitelům dovoleno měnit zakoupený Produkt za jiný Produkt.

9.2. Aby bylo možné vrátit jakýkoli zakoupený produkt, je spotřebitel povinen vrátit zboží v původním stavu „jako nové“ Centru pro vrácení zboží Grégoire Garçon. Produkty zakoupené online nelze vrátit do obchodů Grégoire Garçon za účelem vrácení peněz.

9.3. Kupujícímu Produktu bude vrácena náhrada za předpokladu, že budou Výrobky vráceny nepoužité, neprané a ve stejném stavu, v jakém byly dodány, se všemi původními štítky a se všemi součástmi a příslušenstvím v originálním obalu. V případě, že je uplatněno právo na vrácení u všech produktů zahrnutých do stejné nákupní objednávky, musí nám být všechny produkty vráceny současně se stejnou zásilkou.

9.4 Společnost Grégoire Garçon si vyhrazuje právo zkontrolovat vrácené produkty a odmítnout vrácení těch produktů, které nesplňují požadavky uvedené v bodě 9.3 výše.

9.5. Plná náhrada, s výjimkou původních nákladů na dopravu, bude vydána na stejný platební prostředek použitý k nákupu co nejdříve, v každém případě do 14 (čtrnácti) dnů od data, kdy Grégoire Garçon poprvé potvrdí přijetí vrácené zboží zaslané spotřebitelem a za předpokladu, že byly splněny podmínky popsané v části 9.3 výše.

V případě vrácení produktů zakoupených jako dárek (tj. Produktů zaslaných příjemci odlišnému od osoby, která provedla platbu), bude vrácení peněz vystaveno osobě, která provedla platbu. Datum vyrovnání splátky bude stejné jako počáteční platba společnosti Grégoire Garçon. V důsledku toho strana, která provedla platbu, neutrpí žádnou ztrátu, pokud jde o bankovní úroky.

9.6. Pro vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon by spotřebitelé měli použít předplacený štítek pro vrácení dodávaný s dodaným balíkem. Tento předplacený návratový štítek by měl být umístěn na balíčku, který by měl být poté odevzdán v nejbližším sběrném středisku relativního kurýra, což je UPS pro USA, DHL pro všechny ostatní země. Spotřebitelé mohou případně kontaktovat kurýra a domluvit si vyzvednutí na adrese, kterou si vyberou, a v takovém případě by měl spotřebitel:

1. Zkontrolujte přítomnost štítku a obchodních dokumentů doprovázejících Produkty v balení;

2. Vyžádejte si od kurýra kopii dokladu o převzetí produktu, řádně podepsaného kurýrem, a uschovejte jej jako důkaz o vyzvednutí. V tomto případě všechny náklady na dopravu, včetně nákladů na vrácení produktů společnosti Grégoire Garçon, ponese společnost Grégoire Garçon.

Pokud se spotřebitel rozhodne nepoužívat kurýr používaný společností Grégoire Garçon, Grégoire Garçon doporučuje, aby spotřebitelé pojistili celou hodnotu vráceného produktu, obdrželi a pečlivě uchovali přepravní doklad a číslo. V tomto případě náklady na dopravu za vrácení produktů ponese spotřebitel a společnost Grégoire Garçon nebude odpovědná za vrácení ceny produktů zaslaných spotřebitelem, které nebyly společnosti Grégoire Garçon přijaty v důsledku ztráty, krádeže nebo poškození lze přičíst Grégoire Garçon.

Výrobky budou vráceny na následující adresu:
Grégoire Garçon se vrací do centra
Miami na Floridě

10. ODPOVĚDNOST Grégoire Garçon

10.1. Produkty nabízené k prodeji na tomto webu jsou dodávány „podle dostupnosti“. VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A PRODUKTŮ JE NA VAŠE JEDINÉ RIZIKO A ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU STRÁNKY A OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTOVÁNY „POSKYTOVÁNY“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ SE VEŠKERÝMI PORUCHAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, a Grégoire Garçon TÝM SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK V SOUVISLOSTI S WEBEM A SLUŽBAMI A JAKÝKOLI OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTOVANÉ OKREM JEDNOTLIVÝCH ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENY, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A / NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, SPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, RYCHLÉHO POUŽÍVÁNÍ A NEPLATNÉHO. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKA NEBO JAKÝKOLI OBSAH, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ STRÁNKOU SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE FUNKCE STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÁ NEBO CHYBA, NEBO ŽE VADY NA STRÁNCE BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ Grégoire Garçon NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU.

10.2. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE Grégoire Garçon ODPOVĚDNÝ ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK PRODEJE, NEBO JAKÝKOLI NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. ODMÍTNUTÍ ZAHRNUJE, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU NEBO JAKÝKOLI PROUDCT; NÁKLADY NA ZAKÁZKU NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚMTO WEBEM NEBO PRODUKTY, TAKŽE Grégoire Garçon BUDE UVEDENO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO O JAKÝCHKOLI ŠKODÁCH ZA OSOBNÍ NEBO ZRANĚNÍ TĚLA NEBO EMOTIONÁLNÍ NEBEZPEČNOST, KTERÁ Z NIC NEBO VE SPOJENÍ NA ZÁRUKU, AUTORSKÁ PRÁVA, SMLOUVU, DOHODU (VČETNĚ NEGLIGENCE), ODPOVĚDNOST ZA PRODUKT NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE Grégoire Garçon ZA VÁS ODPOVĚDNÝ ZA VÍCE NEŽ ČÁSTKU, KTEROU OBJEDNÁVÁ Grégoire Garçon ZA PŘÍSLUŠNÝ SOUVISEJÍCÍ NÁKUP NEBO NEBO BY MĚL BÝT NAKUPOVÁN, JEDINÁ A VÝLUČNÁ LIABILITA Grégoire Garçon. OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ŠKOD JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY ZÁKLADU OBCHODU MEZI SPOLEČNOSTÍ A VÁMI.

10.3. Aniž jsou dotčeny oddíly 11.1 a 11.2, nic v těchto prodejních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Grégoire Garçon vůči vám za podvod, smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí společnosti Grégoire Garçon, porušením podmínek týkajících se titulu vyplývajícího z příslušných zákonů na ochranu spotřebitele nebo jakéhokoli jiného jiná odpovědnost, kterou stanoví příslušné zákony, nemusí být vyloučena ani omezena.